Vores vedtægter

Vedtægter, Patientforeningen Danmark

§1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Patientforeningen Danmark og hjemstedet er i Storkøbenhavn.

 §2 Formål

Foreningen har to hovedformål:

 1. At varetage medlemmernes interesser i forhold til det danske sundhedssystem ved:
  a) At formidle oplysninger om og bistå medlemmerne i anvendelse af sundhedssystemet
  b) At oplyse om forholdene i sundhedssystemet og medvirke til forbedringer i dette
  c) At skabe muligheder for erfaringsudveksling og støtte mellem medlemmer.
 2. at virke aktivt inden for forebyggelse af sygdom og inden for egentlig sygdomsbekæmpelse og forskning på patienternes præmisser.

§3 Medlemmer

Enhver, der har interesse i at fremme foreningens formål, kan blive medlem.

§ 4 Generalforsamlingen

 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af foreningens medlemmer.
 2. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der består af 4-7 medlemmer: Formand, én eller 2 næstformænd hvor den ene fungerer som sekretær, kasserer og indtil 3 menige bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter, en intern revisor og en suppleant for denne.
 3. Generalforsamlingen tager stilling til bestyrelsens beretning, regnskabet for det foregående kalenderår, forslag til fremtidig virksomhed, budget for indeværende kalenderår samt kontingentets størrelse.

§ 5 Indkaldelse til generalforsamlingen

 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Bestyrelsen fastsætter nærmere tid og sted herfor.
 2. Medlemmerne indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.
 3. Indkaldelse skal indeholde dagsorden med eventuelle forslag til generalforsamlingen.
 4. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 1. marts det pågældende år.
 5. Ved afstemning på både ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger har hvert medlem én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 6. Manglende kontingentbetaling medfører tab af stemmeret på foreningens generalforsamling. Valgbarhed kræver medlemskab på mindst en måned før generalforsamling.

§ 6 Dagsorden

Den faste dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget for næste år
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
 5. Valg af revisorer og suppleant
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

Bortset fra bestemmelserne i §13 og §14, træffes beslutningerne på generalforsamlingen med simpelt flertal.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

 1. Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling kan ske, såfremt bestyrelsen med simpelt flertal bestemmer dette, eller 25% af medlemmerne overfor bestyrelsen fremsætter skriftligt ønske herom.
 2. I så tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes senest 21 dage efter bestyrelsens beslutning, eller medlemmernes fremsatte ønske herom, efter samme regler i øvrigt som for den ordinære generalforsamling.

§ 8 Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen kan meddele en ansat forretningsfører prokura.
 2. Bestyrelsen kan ansætte en forretningsfører, der under bestyrelsens tilsyn varetager de daglige opgaver, herunder administration af foreningens økonomi og bogføring.
 3. Bestyrelsen er foreningens øverste administrative og økonomiske myndighed mellem generalforsamlingerne.
 4. Bestyrelsen tegnes af formanden.
  Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, formanden samt et andet bestyrelsesmedlem. Tegningsretten må til enhver tid fremgå af bestyrelsesprotokollen. Formand og kasserer må ikke være den samme.
 5. Foreningen ledes af en bestyrelse.
 6. Honorarer, rejseomkostninger m.v. til forretningsfører og medlemmer af bestyrelsen, skal godkendes af bestyrelsen.
 7. Der føres protokol over samtlige bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
 8. Intet medlem af bestyrelsen hæfter personligt for foreningens økonomi.
 9. Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser. Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen tilhørende. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§ 9 Valg

 1. Bestyrelsen vælges blandt foreningens medlemmer på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
 2. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år, resterende bestyrelsesmedlemmer på lige år.
 3. Der vælges én suppleant på lige og én suppleant på ulige år.
 4. Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 1 revisor på ulige år og 1 revisor på lige år. Revisorsuppleant vælges hvert år.
 5. Der vælges én suppleant for den interne revisor for et år ad gangen.
 6. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformænd, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

 § 10 eksklusion

Ethvert medlem af foreningen eller dens styrende organ, kan til enhver tid ekskluderes, hvis medlemmet skader eller modarbejder foreningens interesser, såfremt et flertal på mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer herfor.

§ 11 Regnskab og revision

 1. Kassereren fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter.
 2. Der må ikke forefindes kontant kassebeholdning, foreningens midler indsættes på bankkonto eller investeres i sikre værdipapirer.
 3. Regnskabsåret er kalenderåret.
 4. Kasserer eller regnskabsfører udarbejder årsregnskabet sammen med den eksterne revisor. Årsregnskabet revideres tillige af foreningens interne revisor.

§ 12 Medlemsblad

For at formidle oplysninger til medlemmerne og til andre relevante interessenter, jf. § 2, stk. 1 a og b, vil foreningen så vidt muligt udsende et medlemsblad hvert kvartal.

§ 13 Vedtægtsændringer

Ændringer i foreningens vedtægter kan ske, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor.

§ 14 Foreningens opløsning

Opløsning af foreningen kan ske med 2/3 flertal som nævnt i § 13 på 2 efter hinanden afholdte generalforsamlinger, idet begge disse indkaldes med et varsel som nævnt i §§ 5 og 7. Bestyrelsen skal inden opløsningen foranledige, at foreningens midler først anvendes til indfrielse af foreningens forpligtelser, hvorefter resten anvendes til formål, der er beslægtede med foreningens.

Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den april 2019.