Tvang i psykiatien

Klage over brug af tvang i Psykiatrien

Vil du klage over brugen af tvang i forbindelse med en indlæggelse på en psykiatrisk afdeling, skal du klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn. Hensigten med en klage er at få tvangsanvendelsen stoppet.

Læs mere om:

 1. Hvad kan du klage over
 2. Hvad kan du ikke klage over
 3. Er der tidsfrister for at klage
 4. Hvem kan klage
 5. Hvordan skriver du en klage
 6. Hvad er de mulige resultater af din klage
 7. Er der faldgruber undervejs
 8. Kan du anke en afgørelse

1. Hvad kan du klage over

Du kan f.eks. klage over urimelig eller unødvendig:

 • Tvangsindlæggelse
 • Tvangstilbageholdelse på afdelingen
 • Tvangsbehandling
 • Brug af tvangsfiksering (det at spænde en patient fast)
 • Brug af fysisk magt (det at personalet holder patienten fast)

2. Hvad kan du ikke klage over

Du kan ikke klage for at få erstatning.

Hvis du ønsker erstatning, skal du søge om det hos Patienterstatningen.

Læs vores side Sådan søger du erstatning

Du skal være opmærksom på, at Det Psykiatriske Patientklagenævn og Patienterstatningen arbejder uafhængigt af hinanden og ud fra forskellige regelsæt.

Du kan derfor godt få medhold det ene sted, men afslag det andet.

3. Er der tidsfrister for at klage

Der er ikke nogen formel frist for at klage over brugen af tvang i psykiatrien.

Men da hensigten med en klage er at få tvangsanvendelsen stoppet, er det en god ide at klage så hurtigt som muligt.

4. Hvem kan klage

Bliver du tvangsindlagt, tvangstilbageholdt eller udsat for tvangsbehandling på en psykiatrisk afdeling, skal sygehuset sørge for, at du får en patientrådgiver.

Hvis du bliver udsat for tvangsfiksering eller anden fysisk tvang, skal sygehuset spørge, om du ønsker en patientrådgiver.

Patientrådgiveren skal vejlede og rådgive dig med hensyn til alle forhold i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på den psykiatriske afdeling.

Patientrådgiveren skal også hjælpe dig med en eventuel klage.

Derfor kan både du og/eller patientrådgiveren klage og forlange, at Det Psykiatriske Patientklagenævn behandler din sag.

5. Hvordan skriver du en klage

Der er ingen formkrav til, hvordan du klager.

Du eller din patientrådgiver kan nøjes med at skrive nogle få linier om, hvorfor tvangsanvendelsen synes urimelig eller unødvendig.

Du behøver heller ikke selv sende klagen direkte til Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Du kan give klagen til personalet på afdelingen eller din patientrådgiver, som har pligt til at sørge for at sende den videre.

Du og/eller patientrådgiveren har herefter ret til mundtligt at forelægge sagen for det lokale psykiatriske patientklagenævn.

6. Hvad er de mulige resultater af din klage

Du kan enten få afslag eller medhold i din klage.

Får du medhold, skal tvangsanvendelsen stoppe øjeblikkeligt.

Hvis du har klaget over tvangsbehandling, skal Det Psykiatriske Patientklagenævn behandle din klage hurtigt.

Nævnet skal afgøre klagen inden for 7 hverdage efter, klagen er modtaget.

I andre sager skal du have en begrundelse, hvis Det Psykiatriske Patientklagenævn ikke har truffet en afgørelse 14 dage efter, klagen er modtaget.

Når Det Psykiatriske Patientklagenævn vurderer, om brugen af tvang er urimelig eller unødvendig, sker det på baggrund af Psykiatriloven.

Lovens bestemmelser kan også være væsentlige for dig at kende, så du ved, hvad personalet må og ikke må.

Ifølge Psykiatriloven gælder det, at:

Personalet kun må bruge tvang, når de har gjort, hvad der er muligt for at opnå patientens frivillige medvirken. Patienten skal have en passende betænkningstid, når forholdene tillader det.

Tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse og tvangsbehandling må kun ske, hvis to betingelser er opfyldt. Patienten skal være sindssyg eller i en tilstand, der svarer til det.

Og det skal være uforsvarligt at lade være med at indlægge/tilbageholde/behandle patienten. Det er tilfældet, dels når patienten er til væsentlig fare for sig selv eller andre.

Dels når udsigten til at blive helbredt eller opnå en afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive væsentligt forringet.

Forlader en tvangsindlagt eller tvangstilbageholdt patient en psykiatrisk afdeling, kan overlægen beslutte, at politiet skal hjælpe med at få personen tilbage på afdelingen igen.

Personalet må kun spænde patienten fast (bruge tvangsfiksering), hvis patienten udsætter sig selv eller andre for fare, forfølger eller på anden måde forulemper andre patienter eller laver hærværk af betydeligt omfang.

Personalet må kun spænde patienten fast med bælte, hånd- og fodremme samt handsker.

Personalet skal udøve tvangen så skånsomt som muligt og med størst mulig hensyntagen til patienten, så patienten ikke unødigt bliver krænket.

7. Er der faldgruber undervejs

Som psykiatrisk patient kan du være meget afhængig af din patientrådgiver.

Det gælder også patientrådgiverens evne til at argumentere over for Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Har du mulighed for det, er det derfor en god ide at være til stede under den mundtlige fremlæggelse af sagen for Det Psykiatriske Patientklagenævn, så du kan rette eventuelle fejl i beskrivelsen af behandlingsforløbet undervejs.

8. Kan du anke en afgørelse

Er du utilfreds med Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse, kan du anke sagen enten ved at sende klagen videre til Patientklagenævnet eller ved at indlede en retssag.

Hvad du skal gøre, afhænger af, hvad du har klaget over.

Hvis du er utilfreds med det nævnets afgørelse om tvangsbehandling, tvangsfiksering og/eller anden brug af fysisk magt, kan du eller din patientrådgiver klage til Det Psykiatriske Ankenævn.

Hvis du er utilfreds med nævnets afgørelse om tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse og/eller tvangs tilbageførsel, kan du eller din patientrådgiver forlange, at sagen indbringes for byretten.

Retten beskikker en advokat til at føre din sag, og staten betaler udgifterne.