Sådan klager du

Du kan klage over din sundhedsfaglige behandling til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Få vejledning om dine klagemuligheder og find de relevante klageskemaer

Du kan f.eks. klage over fejlbehandling, manglende samtykke, brud på tavshedspligt, eller nægtelse af Aktindsigt begået af de følgende sundhedspersoner:

 • Ambulancebehandlere
 • Apotekere
 • Apoteksansatte farmaceuter
 • Farmaconomer
 • Apoteksmedhjælpere
 • Bioanalytikere (hospitalslaboranter)
 • Ergoterapeuter
 • Farmakonomer (lægemiddelkyndige)
 • Fodterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Grønlandske sundhedsmedhjælpere
 • Grønlandske tandplejere
 • Jordemødre
 • Kiropraktorer
 • Kliniske diætister
 • Kliniske tandteknikere
 • Læger
 • Optikere
 • Plejere
 • Plejehjemsassistenter
 • Psykologer inden for sundhedsvæsenet
 • Radiografer
 • Social & Sundhedsassistenter
 • Sygehjælpere
 • Sygeplejesker

Du kan også klage over følgende:

Brug af tvang i psykiatrien

Til Det Psykiatriske Patientklagenævn kan du klage over urimelig eller unødvendig brug af tvang på en psykiatrisk afdeling.

Vejledning og klageskema

Såfremt du ikke er tilfreds med en afgørelse, truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn, kan du klage til Det Psykiatriske Ankenævn.

Vejledning og klageskema

Serviceniveauet i sygehus- og praksissektoren

Her klager du til de lokale sundhedsmyndigheder.

Du kan f.eks. klage vedrørende:

 • Afslag på frit sygehusvalg
 • De fysiske rammer, rengøring og mad
 • Behandlerens/personalets opførsel
 • Dårlig information
 • Manglende betalingsmuligheder
 • Problemer med skift af læge
 • Telefonbetjening, åbningstider, travlhed, ventetider…

Læs mere om dine klagemuligheder her

Behandlingen hos privatpraktiserende tandlæger

Til sygesikringskontoret i den region, tandlægen har klinik, kan du klage over undersøgelse, behandling og andre forhold som f.eks. anderledes behandling og pris end aftalt.

Du kan også klage til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere om dine klagemuligheder her

Offentlige myndigheder

Du kan klage til Folketingets Ombudsmand, hvis du mener, en myndighed har overtrådt gældende lovgivning eller på anden måde har begået fejl i forbindelse med behandlingen af din sag. Men kun hvis du har brugt alle muligheder for at klage, og for at anke din klage.

Én sag kan kræve flere klager

Du skal være opmærksom på, at du måske bør sende klager til flere forskellige instanser. Klagevejene er afhængig af, hvad du vil klage over.

Klage og erstatning

Klage og erstatning er ikke det samme.

Når du klager, får du vurderet, om der har været svigt i behandlingen, eller om dine rettigheder som patient ikke er blevet efterlevet.

Du får ikke automatisk en erstatning, hvis du får medhold i din klage, da du skal søge særskilt om erstatning.

Du kan søge erstatning, hvis du er kommet til skade som følge af behandling eller undersøgelse eller på grund af skadelige bivirkninger ved et lægemiddel.

I menuen under Værktøjer kan du få vejleding til, hvordan du søger erstatning.