Retten som sidste udvej

Har du brugt alle muligheder for at klage eller søge erstatning, kan du som en sidste udvej rejse sagen ved domstolene.

Læs mere om:

  1. Hvordan en sag kommer for retten
  2. Retsforløbet
  3. Ankemuligheder
  4. Juridisk bistand

1. Hvordan en sag kommer for retten

Man anlægger en sag ved at indlevere en stævning til byretten, hvor den sagsøgte har adresse. En stævning er et dokument, der forklarer og begrunder sagsøgerens påstand.

Sagsøgeren er den, der starter sagen, mens sagsøgte er den, der stævnes.

Du skal være opmærksom på, at sager mod staten og om beløb på over 1 million kr. kun kan anlægges ved landsretten. Patientskade- og Lægemiddelskadeankenævnets afgørelser kan du f.eks. kun indbringe for landsretten.

Det er også sådan, at du normalt ikke kan føre en sag i landsretten uden hjælp fra en advokat. Læs om advokatbistand og mulighederne for at få fri proces nedenfor.

2. Retsforløbet

Retten sender stævningen til den sagsøgte, og hvis sagsøgte er enig i sagsøgerens krav, afsiger retten dom i overensstemmelse hermed.

Er der ikke enighed, skal retten behandle sagen. Først vil der blive sat tid af til at forberede sagen. Dernæst berammer retten en domsforhandling, d.v.s. et eller flere retsmøder, hvor sagsøgeren eller dennes advokat forklarer, hvad sagen drejer sig om, og hvordan parterne er uenige. Paterne og indkaldte vidner skal også afgive forklaring.

Parterne eller deres advokater får herefter på skift mulighed for at forklare retten, hvordan de mener, retten skal afgøre sagen. Det hedder proceduren.

Retten kan under hele retsmødet søge at opnå forlig i sagen. Hvis parterne ikke kan opnå forlig, skal retten – i byretssager – afsige en dom indenfor 6 uger. Hvis det er en landsretssag, skal retten afsige dom indenfor 12 uger.

3. Ankemuligheder

Er en part utilfreds med dommen, kan denne part normalt anke dommen. En dom fra byretten kan ankes til landsretten indenfor 4 uger. En landsretsdom kan ankes til Højesteret indenfor 8 uger.

4. Juridisk bistand

Herunder advokatbistand, gratis rådgivning hos advokatvagten, muligheder for fri proces, hjælp til at søge fri proces  og retshjælpsforsikring.

Læs mere her