Klage over privat tandlæge

Klage over behandling hos privatpraktiserende tandlæge

Vil du klage over den sundhedsfaglige behandling, du har fået hos en privatpraktiserende tandlæge, skal du sende en klage til den region, hvor tandlægen har klinik.

Du kan også klage over andre forhold end den faglige del af behandlingen som f.eks., at du har fået en anden behandling eller regning, end du aftalte med tandlægen.

Du kan dog ikke klage for at søge erstatning, jvf. Erstatning for tandskader.

Læs mere om:

 1. Hvad kan du klage over
 2. Hvad kan du ikke klage over
 3. Er der tidsfrister for at klage
 4. Hvem kan klage
 5. Hvordan skriver du en klage
 6. Hvad er de mulige resultater af din klage
 7. Er der faldgruber undervejs
 8. Kan du anke en afgørelse

1. Hvad kan du klage over

Du kan klage over den sundhedsfaglige behandling, du har fået hos en privatpraktiserende tandlæge. Det gælder også undersøgelsesdelen.

Du kan også klage over andre forhold. Din klage kan f.eks. handle om, at du har fået en anden behandling end aftalt, eller at prisen for den endelige behandling er anderledes, end du aftalte med tandlægen.

2. Hvad kan du ikke klage over

Du kan ikke klage over den sundhedsfaglige behandling hos en offentligt ansat tandlæge. Du skal i så fald sende en klage til Styrelsen for Patientsikkerhed. Læs mere om klager over sundhedsfaglig behandling

Du skal ikke klage med henblik på at få erstatning. Hvis du ønsker erstatning, skal du søge om det hos Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring. Læs mere om erstatning for tandskade her

3. Er der tidsfrister for at klage

Vil du klage over den sundhedsfaglige behandling, skal du gøre det inden for to år fra det tidspunkt, hvor du er blevet opmærksom på problemet.

Vedrører din klage andre forhold, skal du klage senest 6 uger efter, du er blevet bekendt med forholdet.

4. Hvem kan klage

Du kan selv klage eller ved fuldmagt lade f.eks. et familiemedlem, en forening eller en advokat klage på dine vegne.

Har en patient mistet livet – muligvis på grund af fejlbehandlingen – kan de nærmeste pårørende klage.

5. Hvordan klager du

Din klage skal være skriftlig og dateret. Det er de eneste formkrav til, hvordan din klage skal være udformet.

Derudover bør den indeholde oplysninger om:

 • Hvilken tandlæge, du klager over
 • Hvad du klager over
 • Hvornår behandlingen eller et andet forhold er foregået
 • Hvad der efter din mening er aftalt
 • Hvad du ønsker at opnå med klagen

Du kan bruge helt almindelige ord og et helt almindeligt sprog. Eventuelt kan du understrege det, du mener er vigtigst. Du kan også gøre klagen overskuelig ved at sætte ting op i punkter/afsnit.

Hvis en anden klager på dine vegne, skal du huske at vedlægge en fuldmagt fra dig. Gode råd om fuldmagter

Du sender klagen til den region, hvor tandlægen har klinik. Find formularer for de forskellige regioner her

6. Hvad er de mulige resultater af din klage

Når regionen modtager din klage, vurderer et visitationsudvalg, om der er grundlag for videre klagebehandling. Enten afvises klagen som grundløs, eller også forbehandles den og sendes videre til enten Regionstandlægenævnet eller Samarbejdsudvalget i regionen. Det afhænger af, hvad du har klaget over. Læs mere her

Får du medhold i klagen, kan både Regionstandlægenævnet og Samarbejdsudvalget beslutte, at tandlægen skal tilbagebetale et honorar eller dele af et honorar, alternativt at du får tilbud om genbehandling.

Ved mistanke om alvorlig overtrædelse af straffeloven skal Tandklagenævnet eller Samarbejdsudvalget sende sagen videre til Sundhedsstyrelsen. Bekræfter Sundhedsstyrelsen mistanken, bliver sagen sendt videre til politiet.

7. Er der faldgruber undervejs

Mange ting kan gå galt i behandlingen af din klage:

Visitationsudvalget, Regionstandlægenævnet eller Samarbejdsudvalget kan misforstå den indsendte klage. Derfor gælder det om at reagere og præcisere dine klagepunkter, hvis det sker.

Der kan også være fejl i tandlægens beskrivelse af behandlingsforløbet. Det skal du endelig også påpege, hvis du bliver opmærksom på det.

8. Kan du anke en afgørelse

Hvis visitationsudvalget afviser din klage, kan du inden for 6 uger anke afvisningen direkte til Landssamarbejdsudvalget eller Landstandlægenævnet.

Læs mere her

Du kan også klage til Folketingets Ombudsmand over de rent forvaltningsmæssige sider af sagsbehandlingen. Men Ombudsmanden vurderer aldrig det sundhedsfaglige indhold.

Læs vores side: Klager over offentlige myndigheder

Vil du søge erstatning for en tandskade, skal du sende en ansøgning til Tandlægeforeningens Patientforsikring.