Klage over en offentlig myndighed

Vil du klage over en offentlig myndighed, som du mener har overtrådt lovgivningen eller på anden måde har begået fejl i forbindelse med behandlingen af din sag, kan du klage til Folketingets Ombudsmand. Det er dog en betingelse, at du har brugt alle muligheder for at klage og også alle muligheder for at anke din klage.

Læs mere om:

 1. Hvad kan du klage over
 2. Hvad kan du ikke klage over
 3. Er der tidsfrister for at klage
 4. Hvem kan klage
 5. Hvordan skriver du en klage
 6. Hvad er de mulige resultater af din klage
 7. Hvor mange får medhold
 8. Kan du anke en afgørelse

1. Hvad kan du klage over

Du kan klage til Folketingets Ombudsmand, hvis du mener, at en offentlig myndighed eller forvaltning har tilsidesat den gældende lovgivning eller på anden måde har begået fejl eller forsømmelser i forbindelse med behandlingen af din sag.

Din klage kan fx. dreje sig om en afgørelse og/eller måden, den offentlige myndighed har behandlet dig eller din sag på. Du kan også klage over sagsbehandlingstiden, det vil sige den tid det varer, inden myndigheden besvarer dine breve eller giver dig besked om en afgørelse.

Ombudsmanden kan også tage stilling til, om myndigheden har optrådt høfligt og hensynsfyldt over for dig. Det går under betegnelsen god forvaltningsskik.

For at klage til Ombudsmanden er det en betingelse, at du har brugt alle muligheder for at klage andre steder og også alle muligheder for at anke din klage. Desuden skal en eventuel anden myndighed være færdig med at behandle din sag, før du kan klage.

2. Hvad kan du ikke klage over

Du kan ikke klage til Ombudsmanden over fx en afgørelse eller sagsbehandlingen hos Patienterstatningen, Patientskadeankenævnet eller Lægemiddelskadeankenævnet.

Du kan heller ikke klage til Ombudsmanden over den rent sundhedsfaglige behandling, du har modtaget, eller for at få erstatning.

3. Er der tidsfrister for at klage

Du kan klage til Ombudsmanden inden for et år efter, det, du vil klage over, er foregået.

4. Hvem kan klage

Du kan selv klage til Ombudsmanden. Men ved fuldmagt kan du også lade en anden gøre det på dine vegne.

5. Hvordan skriver du en klage

Du kan klage til Ombudsmanden både mundtligt eller skriftligt. Har du mulighed for at skrive, foretrækker Ombudsmanden dog en skriftlig klage. Du laver en skriftlig klage ved at skrive et brev.

Du skal forsøge at forklare, hvilken myndighed eller ansat hos en myndighed, du vil klage over og hvorfor. Du kan fx skrive, hvad du mener, myndigheden har gjort forkert.

Du behøver ikke formulere brevet på en bestemt måde eller på et særligt juridisk sprog. Eventuelt kan du understrege det, du mener, er det vigtigste. Du kan også gøre klagen overskuelig ved at sætte ting op i punkter/afsnit.
Find vejledning og klageskema

Hvis en anden klager på dine vegne, skal du huske at vedlægge en fuldmagt.
Læs om Fuldmagter.

Du kan aflevere eller sende din klage til:

http://www.ombudsmanden.dk/kontakt/
Se kontaktinfo og telefontider

6. Hvad er de mulige resultater af din klage

Når Ombudsmanden har læst din klage, vil du få et svar. Der er normalt tre svarmuligheder:

 1. Klagen afvises. Ombudsmanden kan fx afvise klagen, hvis den ikke vedrører en myndighed.
 2. Ombudsmanden vælger ikke at undersøge sagen nærmere. Ombudsmanden har ikke pligt til at undersøge alle klager nærmere. Han kan helt afslå at behandle din klage eller bestemme, at han kun vil behandle enkelte dele i klagen. Ombudsmanden skal dog altid vurdere din klage grundigt, før han eventuelt afviser den.
 3. Klagen undersøges nærmere. I det tilfælde sender Ombudsmanden din klage videre til den myndighed, du har klaget over, for at bede myndigheden kommentere klagen og eventuelt afklare andre spørgsmål. Når Ombudsmanden har indhentet de nødvendige udtalelser, er sagen klar til Ombudsmandens endelige udtalelse.

Mener Ombudsmanden, at myndigheden har lavet en fejl, kan han kritisere myndigheden og eventuelt bede myndigheden om, at den overvejer din sag igen og træffer en anden afgørelse.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at Ombudsmanden ikke selv kan træffe en ny afgørelse i din sag. Ombudsmandens opgave er, at forklare myndigheden, at den efter hans opfattelse har taget fejl.

7. Hvor mange får medhold

I gennemsnit undersøger Ombudsmanden ca. 25% af alle klager nærmere. Cirka 20% af de undersøgte klager fører til kritik eller henstillinger til de pågældende myndigheder.

8. Kan du anke en afgørelse

Nej, ombudsmandens afgørelser er endelige.
Du kan som sidste mulighed anlægge et civilt søgsmål ved retten.
Retten som sidste udvej