Dine klagerettigheder

Har du oplevet et svigt i forbindelse med undersøgelse eller behandling i det danske sundhedsvæsen har du visse muligheder for at klage. Det er gratis, og du kan nærmere bestemt klage over det følgende:

Den Sundhedsfaglige behandling

Du kan klage over den sundhedsfaglige virksomhed, hvis du mener, at der har været svigt i behandlingen. Klager skal rettes til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor du fx kan klage over fejlbehandling, manglende samtykke, brud på tavshedspligt og nægtelse af aktindsigt begået af sundhedspersoner.

Læs mere om betingelserne for at klage
Få vores hjælp til at klage

Tilsidesættelse af dine patientrettigheder

Du kan klage til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis du mener, at kommunen, sygehuset eller regionen har tilsidesat en eller flere af dine rettigheder som patient. Du kan nærmere bestemt klage over:

 • Afgørelser fra kommunen
 • Afgørelser fra sygehuset eller regionen
 • Aktindigt

Læs mere om betingelserne for at klage
Få vores hjælp til at klage

Behandlingen hos privatpraktiserende tandlæger

Du kan klage over undersøgelse, behandling og andre forhold som fx anderledes behandling og pris end aftalt til sygesikringskontoret i den region, hvor tandlægen har klinik.

Få vores hjælp til at klage

Brug af tvang i psykiatrien

Du kan klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn over urimelig eller unødvendig brug af tvang på en psykiatrisk afdeling.

Læs mere om betingelserne for at klage
Få vores hjælp til at klage

Serviceniveauet i sygehus- og praksissektoren

Til sundhedsmyndighederne i regionerne kan du klage over forhold som vedrører sygehus, praktiserende læge, speciallæge, fysioterapeut, psykolog, kiropraktor eller fodterapeut. Du kan f.eks. klage vedrørende:

 • Afslag på frit sygehusvalg
 • De fysiske rammer
 • Behandlerens/personalets opførsel
 • Information
 • Maden
 • Manglende betalingsmuligheder
 • Problemer med skift af læge
 • Rengøring
 • Telefonbetjening
 • Travlhed
 • Ventetider
 • Åbningstider

Læs mere

Offentlige myndigheder

Til Folketingets Ombudsmand kan du klage, hvis du mener, en myndighed har overtrådt gældende lovgivning eller på anden måde har begået fejl i forbindelse med behandlingen af din sag. Men kun hvis du har brugt alle muligheder for at klage – og for at anke din klage.

Læs mere om dine klagerettigheder over for de offentlige myndighederne

Én sag kan kræve flere klager

Du skal være opmærksom på, at du måske bør sende klager til flere forskellige instanser. Klagevejene er afhængig af, hvad du vil klage over.